Regulamin

REGULAMIN SKLEPU www.Madelinefashion.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego www.madelinefashion.pl jest firma:

Madeline Magdalena Dobrodziej-Chojwa z siedzibą:
95-050 Konstantynów Łódzki ul. Moniuszki 13
NIP: 731 202 4439  REGON : 369 051 483

Telefon: 510-050-269 (infolinia pracuje PON-SOB w godzinach 08:00-20:00)

e- mail:  madelinefashionshop@gmail.com
Facebook:  MadelineFashion Butik

Firma zastrzega sobie prawo do kopiowania zdjęć i opisów na podstawię Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.2017.0.880. Nie przestrzeganie prawa autorskiego grozi pociągnięciem do odpowiedzialności karnej wedle brzmienia przepisów ustawy. Firma może udostępnić swoje zdjęcia wyrażając zgodę na piśmie wraz ze znakiem wodnym. W innym przypadku jest to kategorycznie zabronione.

2. KONTO

 1.      Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
 2.      Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta.
 3.      Posiadanie konta umożliwia sprawdzenie historii zakupów, upoważnia do udziału w konkursach oraz  otrzymywania newsletterów.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1.      Klient ma możliwość złożenia zamówienia w sklepie internetowym jako gość (bez zakładania konta) lub zarejestrowany użytkownik (zakładając konto).
 2.      Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.
 3.      Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych.
 4.      W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 5.      Sklep www.madelinefashion.pl nie posiada innych ukrytych kosztów.
 6.      Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.
 7.      Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.
 8.      Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 9.      Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów Europy.
 10. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niniejszy zapis nie dotyczy Zamówień składanych drogą telefoniczną.
 11. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
 12.       złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej www.Madelinefashion.pl
 13.      złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej: madelinefashionshop@gmail.com
 14.       złożenie Zamówienia drogą telefoniczną pod numerem: 510 050 269
 15. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki towaru. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.
 16.    WARUNKI PŁATNOŚCI

Zakupując produkt na stronie internetowej www.madelinefashion.pl     płatności odbywają się według wybranej opcji przez Klienta w sposób następujący:

 1.      Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy tzw. przedpłata na konto – wysyłka kurierska tradycyjna. Koszt według aktualnego cennika najtańszej firmy przewozowej. Bądź wyceniany indywidualnie w przypadku większych zakupów po wcześniejszym kontakcie z nami.
 2.      Płatność przy odbiorze czyli wysyłka kurierska pobranie z płatnością przy odbiorze. Koszt według aktualnego cennika najtańszej firmy przewozowej. Bądź wyceniany indywidualnie w przypadku większych zakupów.

5. TERMIN PŁATNOŚCI:

 1.      W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.
 2.      W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.

6. WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

 1.      W przypadku wyboru płatności za pobraniem wysyłka następuje w ciągu 1-4 dni roboczych[1].
 2.      W przypadku wyboru płatności przelewem, kartą płatniczą wysyłka następuje po wpłynięciu pełnej kwoty za dany produkt na rachunek bankowy Sprzedającego. Wysyłka następuje w ciągu 1-4 dni roboczych[2].

7. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1.      Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju.
 2.      Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.
 3.      Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-4 dni robocze (zgodnie z umową z firmą kurierską).
 4.      Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

8. REKLAMACJE I ZWROTY:

 1.      Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres: madelinefashionshop@gmail.com  i pocztą polską na adres Madeline , 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Moniuszki 13/1. ( nie odbieramy paczek poranionych !! )
 2.      Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na powyższy adres wraz z paragonem i dołączonym protokołem reklamacyjnym lub zwrotu, które są do pobrania na stronie www.madelinefashion.pl
 3.      Uwaga. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest dowód zakupu !!
 4.      Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie www.madelinefashion.pl oraz dowód zakupu. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
 5.      Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
 6.      W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od momentu odbioru przesyłki od kuriera.
 7.  Firma nie ponosi kosztów przesyłki w żadną stronę, chyba , że firma postanowi inaczej. Przy zamówieniach korzystających z darmowej dostawy – po zwrocie produktów obniżających finalną kwotę – koszt przesyłki jest po stronie kupującego.
 8. Zwracany produkt musi być pełno wartościowy tj nie uszkodzony oraz musi posiadać oryginalną metkę. Nie realizujemy zwrotów na produkty noszące ślady użytkowania. Zwrócony produkt musi być czysty i pozbawiony jakiegokolwiek zapachu ( perfumy, dezodorant, tytoń itp)
 9. Produkt z Wyprzedaży nie podlega zwrotowi.  ( Oznaczone czerwonym napisem wyprzedaż )

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1.      Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres: madelinefashionshop@gmail.com lub pocztą polską/ kurierem na adres Madeline Magdalena Dobrodziej-Chojwa , 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Moniuszki 13/1. w terminie do 14 dni kalendarzowych.
 2.      Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztu dostawy produktu oraz dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta podany w formularzu zwrotu – w tytule przelewu  Zwrot .  Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
 3.      Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu, zwrócić produkt Sprzedawcy bądź poinformować go drogą mailową o zwrocie. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1.      Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów biznesowych.
 2.      Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem biznesowym w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń.
 3.      W przypadku Klientów biznesowych Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.
 2.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

OBJAŚNIENIE:

 1.      DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2.      FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 3.      FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
 4.      KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą.
 5.      KONTO – Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 6.      NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 7.      PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8.      SPRZEDAWCA– Madeline Magdalena Dobrodziej
 9.      UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

[1] Termin realizacji jest zależny od godziny zakupu przez klienta i godzin pracy kuriera. Termin wysyłki może zostać przydzielony indywidualnie wedle potrzeb klienta po wcześniejszym uzgodnieniu.

[2] Termin realizacji jest zależny od godziny zakupu przez klienta i godzin pracy kuriera. Termin wysyłki może zostać przydzielony indywidualnie wedle potrzeb klienta po wcześniejszym uzgodnieniu.

Select your currency